Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi

Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.nappopizza.com internet sitesinin sahibi, merkezi Mavişehir Mahallesi Aziz Nesin Blv. C Blok No:24 İç Kapı No:z04 Karşıyaka/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde sicil numarası ile kayıtlı, 0271142276300001 MERSİS numaralı ve Çiğli Vergi Dairesi’ne 2711422763 vergi numarasıyla kayıtlı Davul Gıda ve Eğlence Yatırımları A.Ş. (Davul Gıda) ile www.nappopizza.com internet sitesine (“İnternet Sitesi”)satın alma işlemi gerçekleştirmiş kullanıcı(bundan sonra Alıcı olarak anılıcak) ve üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin ve Alıcının, “Kullanım şartlarını okudum,kabul ediyorum.” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir. “www.nappopizza.com” kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

Sipariş ve Ödeme.

Üyeler ve Alıcılar, İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini sanal pos yazılımı aracılığı ile öder.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye ve Alıcılar İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye ve Alıcı İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Üye ve Alıcı İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Üye’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşmamalıdır ve güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Davul Gıda’dan herhangi bir talepte bulunamaz ve Davul Gıda’nın bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Davul Gıda, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye ve Alıcı verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye ve Alıcı, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye ve Alıcıya aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye yada Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Davul Gıda’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Davul Gıda’nın mülkiyetinde olup, bunlar Üye ve Alıcı tarafından Davul Gıda’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Davul Gıda tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Üye’lerin ve Alıcıların kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Davul Gıda haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ve Alıcı ise dilediği zaman info@nappopizza.com adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Davul Gıda’ya ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Davul Gıda Üye’nin ve Alıcının kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin ve Alıcının yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.